Arhitekturni biro ELEMENT+ v ospredje svojega delovanja postavlja sodelovanje med udeleženci, ki so vključeni v proces načrtovanja in izvedbe: naročniki, lokalna skupnost, regionalne razvojne agencije, projektanti in izvajalci skupaj tvorijo delovno skupino na posameznem projektu.
Lokalna naravnanost, prepoznavanje specifičnosti, odgovorno ravnanje z viri, ohranjanje naravnega okolja, revitalizacija devastiranega grajenega okolja in inovativnost so naša osnovna izhodišča pri iskanju trajnostnih rešitev.

Smo skupina arhitektov in oblikovalcev, ki deluje na področju kreativnih industrij: raziskovanje in razvoj, arhitektura ter oblikovanje. Pomemben del našega delovanja predstavljajo projekti revitalizacije obstoječega oziroma projekti prenove v kontekstu urbanističnih in arhitekturnih rešitev. Posebej zanimivo področje našega dela je razvoj novih modelov v turizmu: glamurozno kampiranje, luksuzno kampiranje in nanoturizem. Na tem področju se srečujemo z novimi izzivi, ki jih prinaša uvedba načel trajnostne gradnje: premišljena uporaba prostora, raba lokalnih materialov, ohranjanje naravnih danosti, prilagajanje specifičnemu okolju, nizek ogljični odtis, spremljanje celotnega življenskega cikla (LCA), uvajanje inovativnih poslovnih modelov in iskanje sodobnih oblikovnih rešitev, pisanih na kožo naročniku. Uporaba naravnih materialov in obdelav se nam zdi še posebej pomembna pri zasnovi stanovanjskih objektov in oblikovanju interierjev ter opreme, saj s tem neposredno vplivamo na zdravje in dobro počutje ljudi.

Ustvarjalni proces se začne s projektno idejo, ki jo skupaj z naročnikom oblikujemo v projektno nalogo, ki predstavlja osnovno izhodišče za izdelavo idejnega projekta. Celotno projektno dokumentacijo izdelamo skupaj z zunanjimi sodelavci, ki so sestavni del projektne ekipe.
Za naročnika izdelamo vse vrste projektne dokumentacije:
1. idejno zasnovo za pridobitev projektnih in drugih pogojev (IZP),
2. projektno dokumentacijo za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD),
3. projektno dokumentacijo za izvedbo gradnje (PZI),
4. projektno dokumentacijo izvedenih del (PID),
5. dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja za nezahtevne objekte (DNZO) in
6. dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja za spremembo namembnosti (DSN).

Širok spekter izvedenih projektov, natančno poznavanje zakonodaje in stalno izobraževanje so garancija za kakovostno zasnovane projektne rešitve, ki naročniku zagotavljajo gospodarno izvedbo in investicijsko upravičenost. Kot člani Združenja za trajnostno gradnjo GBC Slovenia si prizadevamo za trajnostne rešitve.

Naše znanje in izkušnje temeljijo na:
– vodenju projektov,
– načrtovanju projektov s področja arhitekture in urbanizma,
– načrtovanju projektov interierja in notranje opreme,
– izvajanju projektantskega nadzora,
– strokovnem svetovanju,
– grafičnem oblikovanju,
– vodenju investicij in inženiringa za izvedbo projektov interierja in notranje opreme.

Pridobljeni certifikati in udeležba na strokovnih izobraževanjih:
– certifikat »Strokovnjak za pripravo in izvedbo projektov, sofinanciranih iz EU sredstev«, Forum Akademija,
– certifikat »DGNB Registered Professional«, DGNB Academy,
– izobraževanje »Vodenje projektov trajnostne gradnje«, GBC Slovenia.

LOGO_CLAN